excellent course精品课程

启仁故事大王课2017-02-23

                                                      播音主持是以语言表达为基础的综合艺术,在学习的过程中,要求宝贝们对音乐、

                                               舞蹈表演等艺术门类都有所涉猎,这不光可以开阔他们的视野,也可以扩大知识面。

                                                所以学习播音主持, 就是一个自我完善和激发潜能的过程,而这丰富的学习经历和体

                                                验,将使宝贝的人生更加的丰富多彩而有意义。23.png

24.png<

>